Telefon: +420 737 131 346 | Email: oms.liberec@volny.cz | Adresa: Zemědělská 201/20, 460 08 Liberec | ČÚ: 29933461/2010 | IČ: 67777317 | Datová schránka: gkh35t

Příspěvky

Členství v ČMMJ vzniká na základě písemného podání přihlášky u příslušného okresního mysliveckého spolku, ke kterému fyzická osoba spádově náleží. Tento spolek následně rozhodně o přijetí a až po zaplacení vstupního členského příspěvku vzniká členství v ČMMJ. Každý člen je řádně i pojištěn v rámci odpovědnosti na škody i v případě úrazu, který by vznikly při výkonu práva myslivosti. Členové jsou vedeni v elektronické evidenci, kterou centrálně zpravuje sekretariát ČMMJ.

Výše platby na rok 2023

Řádný členský příspěvek pro členy do 65 let1000,- Kč
Členský příspěvek snížený pro členy nad 65 let650,- Kč
Členský příspěvek pro členy plně invalidní650,- Kč
Členský příspěvek pro studenty do 26 let a učně do věku 18 let650,- Kč
Členský příspěvek snížený pro myslivce z povolání750,- Kč

V případě plné invalidity je nutné doložit rozhodnutí správy sociálního zabezpečení, nestačí pouze průkaz. U studentů a učňů bude požadován doklad o studiu a členství lze potvrdit pouze na 1 rok.

Způsob úhrady

  1. Prodlužování členských příspěvků přímou platbou v hotovosti na sekretariátu OMS v Liberci v úřední dny v pondělí a ve středu od 8. 00 do 16,30 hodin. V ostatní dny po telefonické domluvě.
  2. Přímou platbou na účet OMS v Liberci u Fio banky č. ú. 29933461/2010, v tomto případě je nutné do variabilního symbolu uvést vaše rodné číslo, jinak je velice zdlouhavé Vaši platbu rozlišit a správně zaúčtovat.

V případě, že budete platbu poukazovat složenkou nebo přímou platbou na účet je vždy nutné si nechat platbu následně vyznačit do členského průkazu na OMSu v Liberci s razítkem OMSu. Pouze ústřižek složenky není pro kontrolní orgány dostačujícím dokladem o povinném pojištění. Při prodlužování členství není nutná osobní přítomnost člena. Předkládání členských průkazů je možné i za celé myslivecké sdružení hromadně. Tento způsob velice urychluje vyřizování na sekretariátě a zároveň slouží i jako kontrola pro myslivecké hospodáře.

Základní členský příspěvek

Varianta MINIMUMpro členy do 65-let 1000,- Kč ( pro důchodce) 650,-
Varianta STANDARDpro členy do 65-let 1600,- Kč ( pro důchodce) 1250,-
Varianta EXCLUSIVEpro členy do 65-let 2100,- Kč ( pro důchodce) 1750,-

Co zahrnuje pojištění v rámci platby členského příspěvku ČMMJ

V platbě či příspěvku je zahrnuto povinné pojištění podle § 48 zákona o myslivosti pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu práva myslivosti ublížením na zdraví nebo usmrcením jiných osob. Toto pojištění v současné době lze sjednat u celé řady i jiných pojišťoven a splňuje povinnost pojištění na odpovědnost. Je však velký rozdíl mezi výhodami člena ČMMJ u Halali a nečlena u jiné pojišťovny.

Odpovědnost pojištění členů ČMMJ v zahraničí Halali, všeobecná pojišťovna, a.s. od 1.7. 2010 rozšířila pojištění odpovědnosti pro členy Českomoravské myslivecké jednoty do zahraničí-států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Smlouva (SPSO 2010) se vztahuje na povinné pojištění členů ČMMJ, o. s. při provádění myslivosti v souladu se zákonem č.449/2001 Sb. o myslivosti a s obecně závaznými právními předpisy v jednotlivých zemích Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru, v platném znění, proti následkům odpovědnosti při této činnosti. Smlouva SPSO 2010 se vztahuje i na škody způsobené loveckým psem a loveckým dravcem pojištěného. Plnění pojišťovny za škody způsobené na zdraví nebo usmrcením je omezeno limitem pojistného plnění dle zákona o myslivosti v jednotlivých státech. Pokud výše limitu v některém státě není stanovena, platí pro území tohoto státu limit pojistného plnění ve výši 20 000 000 Kč na jednu pojistnou událost. Plnění pojišťovny za škody na věcech, věcnou a finanční škodu zahrnující léčebné výhody je omezeno limitem pojistného plnění za škody na věcech a věcnou škodu ve výši 500000 Kč a finanční škodu zahrnující léčebné výhody ve výši 1 000 000 Kč. Pojistná ochrana se vztahuje i na případy, kdy ke vzniku škody dojde v důsledku neopatrného chování pojištěného. Toto pojištění do zahraničí je součástí Vašeho pojištění, které máte již uhrazené v rámci členského příspěvku. Pro prokázání člena ČMMJ na území EU a EHP je vytvořen tiskopis "POJISTKA - potvrzení o pojištění do zahraničí", který je vytištěn v sedmi nejpoužívanějších jazycích. V případě potřeby při Vaší cestě do zahraničí za účelem lovu Vám bude "POJISTKA"-potvrzení o pojištění do zahraničí vystavena v příslušném jazyce na sekretariátu OMS, Zemědělská 201/20, Liberec